Liikmed

Silvi Tenjes – töötas Tartu Ülikoolis erinevatel ametikohtadel aastani 2015, sh dotsendina kuni 31. aug. 2014. Praegu juhendab TÜs doktorante. Tema uurimisteemad on keel, kommunikatsioon (s.h kommunikatiivsed kehaliigutused), õppimis- ja juhtimisprotsessid, pragmaatika, semantika. (Research interests: language, communication (incl. communicative body movements), processes of learning and leadership, pragmatics, semantics.) PDF icon publikatsioonid-st.pdf;PDF icon ettekanded-koned-st.pdf    silvi.tenjes@ut.ee

Raili Marling (Tartu Ülikool) on amerikanistika dotsent. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on diskursusanalüüs (eelkõige kirjalike tekstide analüüs), soouuringud ja võrdlevad kultuuriuuringud. Ta on kahe eelretsenseeritava teadusajakirja – Ariadne Lõnga ja Aspasia: Interntional Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History – tegevtoimetaja. Grupi kaaskoordinaator aastani 2014. 
raili.marling@ut.ee

Eva Ingerpuu-Rümmel on Tartu Ülikooli interpersonaalse kommunikatsiooni lektor. Doktoritöö: Kommunikatiivsed strateegiad võõrkeele diskursuses: uurimus eesti keele õppimisest ja õpetamisest (Communicative strategies in foreign language discourse: study about learning and teaching Estonian language), juhendaja Silvi Tenjes kuni 31.12.2017.

Leila Kimmel on Eötvös Lorándi Ülikooli lektor (Budapest, Ungari). Doktoritöö: Kommunikatiivse keeleõppe võimalustest mitmekeelses ühiskonnas (Opportunities of communicative language studies in multilingual society), juhendaja Silvi Tenjes.

Dmitri Kulakov on Tartu Ülikooli doktorant. Doktoritöö: Peipsimaa põliselanike suhtluskäitumine (Communicative behaviour of the Lake Peipus area natives), juhendaja Silvi Tenjes.

Anu Laanemets, endine Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna lektor. Praegu Oslo Ülikooli õppejõud.

Triin Lõbus on Tartu Ülikooli romanistika osakonna hispaania keele ja kirjanduse lektor.

Mai Mikkelsaar, endine Miina Härma Gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja, lõpetanud Tartu Ülikooli romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse) eriala; MA 2012 (juh-d Eva Ingerpuu-Rümmel, Anu Treikelder).

Pille Põiklik, endine Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna lektor. Praegu töötab Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Ingrid Rummo, endine Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena lektor. Doktoritöö: A case study of the communicative abilities of a subject with mosaic Patau syndrome (Patau sündroomi mosaiikvariandiga subjekti kommunikatiivsed võimed: juhtumiuuring), juhendaja Silvi Tenjes, PhD 2015. Praegu Tartu Waldorfgümnaasiumi õpetaja.

Jaak Simm, endine Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud süsteemide bioloogia keskuse teadur. Praegu töötab Belgias, Leuveni Katoliikliku Ülikooli dünaamiliste süsteemide keskuses.

Natalja Zagura on inglise filoloogia osakonna assistent. Doktoritöö: The manifestation of communication strategies in the speech of Estonian young adult learners of English (Suhtlusstrateegiad eesti noorte inglise keele õppijate kõnes), juhendaja Raili Marling.

Elle Vaht on Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia doktorant. Doktoritöö: The models of rhetorical devices in Attic and Old Near Eastern spell corpora, juhendaja Janika Päll.

Krista Vogelberg, endine Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna professor. MUSU-grupi liige aastani 2014.